Vocab list for Greek Mark Exam

This is most of the list, minus chapter 16, for those of you who would benefit from a digital format.

Mark 8

σπλαγχνίζομαι – have pity, feel sympathy

προσμένω – I remain, stay

νηστις, ὁ, ἡ – not eating, hungry

μακρόθεν – from far

πόθεν – from where

χορτάζω – fill, satisfy

ἐρημία, ἡ – wilderness, dessert

παραγγέλλω – give order, command, instruct, direct

εὐχαριστέω – give thanks

χλάω – break

παρατίθημι – set before

ἰχθύδιον, τό – little fish

ὀλίγος – little, few, small

εὐλογέω – bless

παρίσσευμα, τό – what remains, scraps, abundance

χλάσμα, τό – fragment, piece, crumb.

στιρίς, ή – basket, hamper

τετραχισχίλιοι – four thousand

ἐυβαίνω – embark, go in

μερός, τό – pl. district, region

πειπάζω – test, tempt

ἀναστενάζω – sigh deeply

γενεά – generation

ἐμβαίνω – embark, go in

ἐπιλανθάνομαι – forget, neglect

ζύμη – leaven

ουπω – not yet

νοέω – consider, perceive

σινίημι – understand

οῠς, τό – ear

μνημονεύω – remember

πέντε – five

πεντακισχίλιοι – five thousand

πλήρης – full, filled

ἐπιλαμβάνομαι – take hold of, grasp

ἐκφέρω – lead, carry or bring out

πτύω – spit

ὄμμα, τό – eye

δένδρον, τό – tree

εἴτα – then

διαβλέπω – look intently, open one’s eyes wide, see clearly

ἀποκαθίστημι – restore, give back

ἐμβλέπω – look at

ἅπας – all

βαπτιστής – Baptist

πάσχω – suffer

ἀποδοκιμάζω – reject

παρρησία, ή – outspokenness, openness, confidence; plainly, openly

φρονέω – set one’s mind on, think, be minded

ἁπαρνέομαι – deny

σταυρός, ό – cross

ἕνεκεν – because of, on account of

ὠφελέω – profit, benefit

κερδαίνω – gain

ζημιόω – (only passive) suffer loss, forfeit

ἀντάλλαγμα, τό – something given in exchange

ἑπαισχύνομια – be ashamed

μοιχαλίς, ἡ – adulteress; (adj.) adulterous

Chapter 9

γεύομαι – taste

ἕξ – six

ὑψηλός – high

μεταμορφόω – transform, transfigure

ἕμπροσθεν – before

λευχός – white

λίαν – very (much), exceedingly

οῐος – such as, what sort

λευκαίνω – bleach, whiten

συλλαλέω – speak together

σκηνή – tent, booth

νεφέλη, ἡ – cloud

ἐπισκιάζω – overshadow

πάσχω – suffer

ἐκθαμβέω – (only pass.) be amazed

προστρέχω – run up to

ἅλαλος – dumb, mute

καταλαμβάνω – lay hold of, seize, overtake

ὀδούς, τό – tooth

ἰσχύω – be able, be strong

ἀνέχω – (only mid.) bear with, endure

παιδιόθεν – from childhood

παλλάκις – often, many times, frequently

βοηθέω – help

ἐπισυντρέχω – run together

ἐπιτάσσω – order, command

μηκέτι – no longer

σταράσσω – tear, pull to and fro, convulse

ὡσεί – as, like

γένος, τό – class, kind; race

προσευχή, τό – prayer

κἀκεῐθεν – and from there

ἀγνοέω – be ignorant, not to know

σιωπάω – be silent

διαλέγομαι – discuss

μείζων – greater (comparative for superl.)

διάκονος, ὁ – servant, minister

κωλύω – hinder, forbid, prevent

ταχύ – quickly, at once

κακολογέω – speak evil of, revile, insult

ποτίζω – cause to drink, give to drink

μισθός – reward, pay

μικρός – little, small

περίκειμαι – lie, be placed around, wear

μύλος, ὁ – millstone

ὀνικός – pertaining to a donkey

τράκηλος, ὁ – neck

ἀποκόπτω – vut off

ἅσβεστος – inextinguishable

μονόφθαλμος – one-eyed

ἁλίζω – salt

ἅλας, τό – salt

ἄναλος – saltless, insipid

Chapter 15

συνέδριον, τό – council, Sanhedrin

κατηγορέω – accuse

θαυμάζω – marvel, wonder

ἑορτή – feast, festival

δέσμιος – prisoner

παραιτέομαι – ask for, request; decline, reject

στάσις, ἡ – insurrection, sedition

φόνος, ὁ – murder

φθόνος, ὁ – envy

ἀνασείω – stur up, incite

παρισσως – exceedingly, beyond measure, very

βούλομια – wish, will, want

ἱκανός – sufficient, fit, many

φραγελλόω – scourge, flog

στρατιώτης, ό – soldier

ἀπάγω – lead away, bring to

ἕσω – inside

αὐλή – courtyard, court

πραιτώριον, τό – governor’s official residence

συγκαλέω – call together, summon

σπεῐρα, ἡ – cohort

ἐνδιδύσκω – dress, put on

πορφύρω – purple, purple garment

περιτίθημι – put or place around, wear

ἀκάνθινος – thorny

στέφανος, ό – crown

χαῐρε – greetings

τύπτω – strike, beat

κάλαμος, ὁ – reed, stalk, staff

ἐμπτύω – spit on

γόνυ, τό – knee

ἐμπαίζω – mock, ridicule

μεθερμηνεύω – translate

οῐνος – wine

διαμερίζω – divide

κληρος, – lot

τρίτος – third

ἐπιγραφη, – inscription

αἰτία – charge, accusation, reason

ἐπιγράφω – write on

ληστής, – robber

εὐώνυμος – left

παραπορεομαι – go or pass by, go through

βλασφημέω – blaspheme, slander

οὐά – aha!

καταλύω – tear down, destroy

ναός – temple

οἰκοδομέω – build

ὁμοίως – likewise

ἐμπαίζω – ridicule, mock

συσταυρόω – crucify together

ὀνειδίζω – reproach

ἕκτος – sixth

σκότος – darkness

ἕνατος – ninth

βοάω – cry aloud

μεθερμηνεύω – forsake utterly

γενίζω – fill

σπόγγος, ὁ – sponge

ὅξος, τό – sour wine, wine vinegar

περιτίθημι – put or place around

καθαιρέω – take down, bring down, destroy

ἐκπνέω – expire, breathe out

καταπέτασμα, τό – veil, curtain

ναός – temple

σχιζω – split, divide

ἅνωθεν – from above, from top

κάτω – down, bottom

κεντυρίωον – centurion

ἐναντίος – opposite, against

πτωμα, τό – corpse

σινδών, ὁ – linen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *